Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

Strona GłównaAktualności

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Aktualności

Ustawa o osłonach dla pracowników sektora elektroenergetycznego i węgla brunatnego

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

 


 

Sejm za ustawą o osłonach dla pracowników sektora elektroenergetycznego i węgla brunatnego

Sejm przyjął ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Za ustawą głosowało 439 posłów, 11 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

Osłony socjalne mają obejmować:

– urlopy energetyczne,

– urlopy górnicze,

– jednorazowe odprawy pieniężne.

Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

– pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

– pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

– pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

– pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

– pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie – w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

 


 

Z OKAZJI GÓRNICZEGO ŚWIĘTA 2022

 

 

Z okazji zbliżającej się Barbórki Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno -Technicznych „KADRA” przy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. składa wszystkim górnikom i osobom zatrudnionym w branży górniczej życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy, sukcesów zawodowych, pogody ducha, zdrowia oraz radości na co dzień.
Szczęść Boże!
 Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. sprawiedliwej Tansformacji

Szanowni Państwo,

działania uruchomione ponad rok temu przez Prezesa Zarządu ZEPAK Piotra Woźnego wspólnie ze związkami zawodowymi GK ZEPAK, mające na celu objęcie pracowników GK ZEPAK systemem urlopów górniczych i energetycznych wzorowanych na urlopach górniczych przysługujących górnikom węgla kamiennego, zaczynają przynosić pierwsze efekty. W ciągu ostatniego roku kwestia ta była omawiana na licznych spotkaniach i rozmowach z Parlamentarzystami oraz Ministrami, jak również podnoszona była w pisemnych wystąpieniach kierowanych do administracji centralnej, w których wskazywano na potrzebę traktowania pracowników ZE PAK na równi z pracownikami energetycznych  i górniczych spółek Skarbu Państwa.

Tydzień temu, we wtorek 21 czerwca br. podczas posiedzenia Podkomisji Sejmowej ds. Sprawiedliwej Transformacji Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych zadeklarował kilkukrotnie – pod naciskiem zgromadzonych reprezentantów GK ZE PAK – że przygotowywana przez jego resort umowa społeczna obejmie „wszystkich pracowników sektora elektroenergetycznego, bez względu na akcjonariat pracodawcy, w tym pracowników ZE PAK” (cytat  z wypowiedzi Ministra). Jeżeli zapowiedzi Ministra Pyzika zostaną spełnione oznaczać to będzie, że pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK będą mogli skorzystać z urlopów (do 4 lat) i jednorazowych odpraw górniczych oraz energetycznych, które zgodnie z projektem umowy społecznej mają zostać wprowadzone w drodze ustawowej.

Poniżej link do posiedzenia Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022r."

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=508D758BF4C3D0C4C1258862002A42DA&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T


 

List do Fransa Timmermansa - Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej

Konin, 02 czerwca 2022r.

 Szanowny Pan

 Frans Timmermans

 Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Mijnheer de Voorzitter,

Z wielkim żalem informujemy Pana Przewodniczącego, że minął rok od czasu kiedy otrzymał Pan nasze pismo w sprawie transformacji energetycznej w Grupie Kapitałowej (GK) ZE PAK i oczekiwanej przez nas pomocy finansowej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Niestety do tej pory nie doczekaliśmy się żadnego wsparcia. W przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, GK ZE PAK dotrzymuje słowa i konsekwentnie realizuje transformację energetyczną, a wręcz postanowiła ją przyspieszyć, planując definitywne zakończenie produkcji energii z węgla brunatnego w 2024r., czyli o sześć lat wcześniej niż przewidywano. 

Jesteśmy przykładem przedsiębiorstwa, na które realnie wpływa polityka klimatyczna Unii Europejskiej (UE). Alarmowaliśmy Pana i Pańskie służby wielokrotnie o zbliżającym się niebezpieczeństwie dla naszych pracowników, którego rezultatem będą ludzkie dramaty,  nie tylko utrata środków do życia przez pracowników, ale i ich rodzin. To nie są jakieś nasze wymysły. W ostatnich dniach na moje biurko wpłynęły wypowiedzenia pracowników Kopalni, jednego żona choruje na nowotwór złośliwy oraz drugiego, którego żona z uwagi na niepełnosprawność również zdana jest wyłącznie na opiekę męża, a podobnych przypadków jest dużo więcej.

Kogo jednak z brukselskich urzędników zainteresuje ta historia? Dla nas codziennością jest, przyglądać się z bólem serca cierpieniom tych ludzi. Powtarzamy tym nieszczęśnikom, już od ponad dwóch lat, że nadejdzie pomoc w postaci milionów euro z Brukseli dla górników i energetyków,  ponieważ to my jesteśmy w centrum uwagi Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Obiecali to nam najwyżsi urzędnicy z Brukseli, że dla wiodących w Europie regionów w transformacji – jakim jest bezapelacyjnie Subregion Koniński – zostaną przekazane pieniądze, adekwatne do skali i zaawansowania w procesie odchodzenia od wydobycia i produkcji energii z węgla. Najwidoczniej od brukselskich urzędników dzieli nas nie tylko dystans 1200 km.  To przepaść w spojrzeniu na świat i wyznaczaniu priorytetów. My każdego poranka wstajemy z bólem głowy czy znowu na biurku dostaniemy listę kolegów i koleżanek, których więcej w pracy nie zobaczymy. W niedzielę zamiast spędzać czas z rodziną ustawiamy się pod kościołem, muzeum czy galerią handlową prosząc ludzi o złożenie podpisu pod naszą obywatelską ustawą, dotyczącą urlopów górniczych i energetycznych, dzięki której moglibyśmy uratować choćby tych  z najdłuższym stażem i marnymi perspektywami na nową pracę.  Przed nami ciężka praca, żeby do końca czerwca uzbierać 100 tysięcy podpisów. Nie dziwi nas ta różnica światopoglądowa urzędników z Brukseli. Świat inaczej wygląda, gdy zamiast komina elektrowni czy maszyny górniczej, zza okna rozpościera się panorama nowoczesnych szklanych biurowców, a na zadbanych uliczkach przy Placu Schumana widok kawiarni, przyciągających myśl o smacznej kawie i posiłku. Co zjem dziś na lunch - wegańskiego burgera w Le Botaniste czy może jagnięcinę w Kafenio?  Zbliża się weekend więc pora pomyśleć o wymianie garderoby na letnią – tym razem w Paryżu  czy Londynie? Wszędzie blisko i przecież mnie na to stać. Niebawem miesięczne wakacje – czy tym razem trekking na Tanzanii czy może nurkowanie na Wyspach Zielonego Przylądka - to jest różnica priorytetów i proszę nam nie wmawiać, że to nieprawda!

W międzyczasie pomiędzy IV. kw. 2019r. a I kw. 2022r. zatrudnienie w GK ZE PAK zmniejszyło się  o 1188 osób (26%), a w samym segmencie górniczym o 1105 osób (40%). Przygotowany przez nas pomysł na projekt dla 2200 osób „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników GK ZE PAK zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy” leży na stole i czeka na pieniądze z UE od przeszło roku. Obudźcie się wreszcie! Do czego komukolwiek jakieś plany sprawiedliwej transformacji? Zanim Komisja Europejska (KE) zatwierdzi plan dla Wielkopolski Wschodniej tysiące naszych pracowników straci pracę i zamknięte zostaną dwie z trzech odkrywek Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) Konin tj. Drzewce i Jóźwin. Od wydobycia ostatniej tony węgla w KWB Adamów    w lutym 2021r. i wejścia w fazę likwidacji na koniec 2021r. etatyzacja w kopalni wynosi 0 pracowników. Panie Przewodniczący, jak tu wierzyć w sprawiedliwość? Macie tyle pieniędzy na analizy i doradztwo, ale szkoda Wam wydać na najpilniejsze potrzeby, na ludzi żyjących z dnia na dzień w strachu, niepewnych o przyszłość swoją i rodziny.

Mamy czerwiec 2022r., a budżet UE określony na lata 2021-2027r. powinien do czegoś zobowiązywać i pieniądze powinny być wypłacane w 2021r. Co pracowników obchodzą jakieś przedłużające się negocjacje pomiędzy Wami a rządem RP? Powinniśmy być nagrodzeni za to, że zamiast planować  już realizujemy jako jedyni w Polsce cele dekarbonizacyjne, a UE powinna za to wypłacić pieniądze na każdego jednego zwolnionego pracownika od 2018r. Pieniądze z FST są w budżecie UE zarezerwowane dla nas i jeśli nie potraficie ich wypłacić teraz to znaczy, że chyba nie chcecie.

Jednym słowem zostaliśmy oszukani i pozostawieni bez wsparcia ze strony Unii i Komisji Europejskiej, w zaawansowanym procesie transformacji energetycznej bez Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych zastępczych środków unijnych na ten cel. Cały czas pokładaliśmy nadzieję i wierzyliśmy w pomoc KE, a do dnia dzisiejszego oprócz zapewnień i pustych słów, nie przełożyło się to na wymierną pomoc finansową.

Proszę wytłumaczyć się dlaczego Pan do nas nie przyjechał, aby spojrzeć naszym ludziom prosto w oczy – czy Pan Przewodniczący dobrze się z tym czuje? Nasze problemy same się nie rozwiążą, a Wy w Brukseli od nich nie uciekniecie. To jest ostatni moment na przekazanie środków finansowych dla konińskich górników i energetyków, w przeciwnym razie będziecie mieli nas na sumieniu. W naszej ocenie dzisiejsze  zachowanie Komisji Europejskiej jest  przykładem jak nie powinna wyglądać sprawiedliwa transformacja!

 

 

Do wiadomości: 

1.     Pani Kadri Simson, Komisarz ds. Energii, Komisja Europejska

 2.     Pani Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Reform, Komisja Europejska

 3.     Pan Nicolas Schmit, Komisarz ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych, Komisja Europejska

 4.     Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

 5.     Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

 6.     Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

 7.     Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 8.     Pan Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii 

 9.     Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

 10.   Pan Zbigniew Hoffmann, Sekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 11.   Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych 

 12.   Pan Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 13.   Pani Sylwia Spurek, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 14.   Pani Andżelika Możdżanowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 15.   Pani Ewa Kopacz, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 16.   Pan Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 17.   Pan Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 18.   Pan Leszek Miller, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 19.   Pan Andrzej Sadoś, Stały Przedstawiciel RP przy UE

 20.   Pan Witold Czarnecki, Poseł na Sejm RP 

 21.   Pan Ryszard Bartosik, Poseł na Sejm RP

 22.   Pan Leszek Galemba, Poseł na Sejm RP 

 23.   Pan Zbigniew Dolata, Poseł na Sejm RP 

 24.   Pan Tomasz Nowak, Poseł na Sejm RP

 25.   Pani Marzenna Guz-Vetter, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 26.   Pan Przemysław Ligenza, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 27.   Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 28.   Pan Maciej Sytek, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

 29.   Pan Piotr Korytkowski, Prezydent Konina

 30.   Pan Stanisław Bielik, Starosta, Powiat Koniński

 31.   Pan Dariusz Kałużny, Starosta, Powiat Turecki

 32.   Pan Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK S.A.

  Skan dokumentu

 


 

Strona 1 z 17

Joomla templates by Joomlashine