Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

Strona GłównaO nasŚwiadczenia Statutowe

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

ŚWIADCZENIA STATUTOWE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH

§ 1

Członek Związku może korzystać z następujących świadczeń statutowych:

 1. Z tytułu urodzenia dziecka
 2. Z tytułu zgonu członka rodziny
 3. Z tytułu zgonu członka Związku
 4. Zapomogi losowe
 5. Spotkania członków Związku
 6. Turystyka
 7. Imprezy dla dzieci
 8. Spotkania integracyjne w grupach oraz wycieczki organizowane przez grupę
 9. Dzień Kobiet.

  Wysokość oraz ilość udzielonych świadczeń uwarunkowana jest wysokością zapreliminowanej kwoty na dany rok.

 § 2

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń statutowych są wyłącznie członkowie Związku

  § 3

Świadczenia statutowe udzielone są na podstawie pisemnego wniosku. Wnioski powinien być czytelnie wypełniony i zawierać wszystkie żądane informacje. Kwota świadczeń ustalana jest w formie uchwały Związku na dany rok.

Niżej wymienione świadczenia są ewidencjonowane w dokumentach księgowych

Urodzenie dziecka

– dotyczy urodzenia dziecka żywego lub martwego (wymagana kopia aktu urodzenia)

Zgon członka rodziny

– dotyczy rodziców, współmałżonków, teściów, dzieci (wymagana kopia aktu zgonu)

Zgon członka Związku

Zapomogi losowe

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj choroby, informacje o długotrwałości i kosztach  leczenia (minimum 3 tygodnie), itp.,
 • oświadczenie członka Związku o trudnej sytuacji materialno-finansowej,
 • pisemne potwierdzenie  Grupowego.

Wnioski nie spełniające powyższych warunków będą kierowane do uzupełnienia.

W przypadku podania przez wnioskodawcę nieprawidłowych informacji zastosowane zostaną kary zgodnie ze Statutem § 22.

Zapomoga udzielana jest raz w roku.

Spotkania członków Związku.

 • W ramach zatwierdzonego preliminarza wydatków Zarząd organizuje spotkania integracyjne dla członków Związku.
 • Informacje o terminie i rodzaju imprezy Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków związku w formie ogłoszenia w radiowęźle oraz informacji przekazanej grupowym 
 • Koszty imprezy, pokrywane są ze środków Związku oraz z indywidualnych składek członków ustalonych każdorazowo do organizowanej imprezy. 
 • Listy chętnych z wpływami sporządzają grupowi i składają w biurze Zarządu. 
 • Rozliczenie imprezy następuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu

Turystyka

W ramach zatwierdzonego preliminarza wydatków Związek jest organizatorem wycieczek: 

 • Z finansowania do wycieczki korzystają tylko członkowie Związku. 
 • Kwota dofinansowania ustalana jest każdorazowo na dany rok. 
 • Członek związku w danym roku korzysta z jednorazowego dofinansowania w  ramach puli Grupowego
 • Po wykorzystaniu dofinansowania członek pokrywa 100 % odpłatności.
 • Informację o terminie i trasie wycieczek podaje się do wiadomości wszystkich członków Związku
 • W momencie jeśli jest więcej chętnych niż miejsc obowiązują następujące kryteria:

          - data przynależności do Związku,
          - zaangażowanie na rzecz Związku,
          - okres nie korzystania z dofinansowania do wycieczek

 • Każdorazowo sporządzane są listy uczestników.

Imprezy dla dzieci

W ramach zatwierdzonego preliminarza wydatków organizowana jest impreza dla dzieci  członków Związku, np. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

 • Informacja o imprezie przekazywana jest do wiadomości wszystkich członków Związku
 • Grupowi sporządzają listę dzieci wraz z opiekunami biorących udział
  w imprezie
 • Dofinansowanie dotyczy tylko dzieci do 15 – go roku życia.

Spotkania integracyjne w grupach oraz wycieczki organizowane przez grupę.

W ramach zatwierdzonego preliminarza wydatków grupowi związkowi korzystają z puli pieniędzy przeznaczonej dla danej grupy.

 • Kwota przeznaczona dla danej grupy związkowej jest ustalona na dany rok kalendarzowy (ilość członków na 31.12 roku poprzedzającego x ustalona kwota)
 • Grupowi dysponują kwotą na organizowanie imprez we własnych grupach
 • Imprezy powinny być organizowane w taki sposób, aby brali udział w miarę możliwości wszyscy członkowie grupy
 • Grupowi rozliczają się z pobranych pieniędzy przedstawiając listę uczestników oraz rachunki.

Dzień Kobiet

W ramach zatwierdzonego preliminarza wydatków Zarząd proponuje wykorzystanie    funduszu na Święto Kobiet.

 • Kwota przeznaczona na ten cel jest ustalana jednorazowo w danym roku
 • Zarząd decyduje o sposobie wykorzystania tej kwoty.
Joomla templates by Joomlashine