Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

Strona GłównaO nasStatut Związku

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

STATUT KADRY

Rozdział I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA

§ 1

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „KADRA”, w skrócie MZZPIT „KADRA”, zwany dalej Związkiem jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją pracowników zatrudnionych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. oraz w spółkach z jej udziałem.

§ 2

1.     Siedzibą Związku jest Kleczew k/Konina.

2.     Terenem działalności Związku jest Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., zwana dalej Kopalnią „Konin” oraz spółki z jej udziałem.

3.     Związek posiada osobowość prawną.

§ 3

Związek prowadzi działalność w zakresie obrony interesów pracowniczych swoich członków oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

§ 4

Związek zrzesza pracowników Kopalni "Konin" i spółek z jej udziałem, posiadających co najmniej średnie wykształcenie, oraz na prawach członków honorowych emerytów i rencistów, bez względu na poglądy polityczne i światopogląd.

§ 5

1.     Związek posługuje się pieczęcią o treści: „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „KADRA” przy KWB „KONIN” w Kleczewie S.A.

2.     Symbolem zewnętrznym Związku jest sztandar i znaczek związkowy.

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Związku jest reprezentowanie, obrona praw oraz interesów zawodowych i socjalnych członków, a w szczególności:

1.     Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin, a także nie zrzeszonych pracowników zakładu potrzebujących pomocy.

2.     Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.     Harmonizowanie działania pracodawcy z interesami pracowników.

4.     Umacnianie demokracji, praworządności, poszanowania pracy, koleżeńskiej solidarności i kultury w stosunkach międzyludzkich, kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.

5.     Stwarzanie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodym pracownikom.

6.     Udział w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu.

7.     Kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Zadaniami Związku są:

1.     Reprezentowanie interesów zawodowych członków Związku wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej oraz organizacji społecznych, politycznych i samorządowych.

2.     Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.

3.     Udzielanie pomocy prawnej członkom Związku oraz podejmowanie interwencji i mediacji  w przypadku indywidualnych konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc.

4.     Uczestniczenie w tworzeniu lub konsultowaniu aktów prawnych dotyczących pracowników, a w szczególności prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, praw socjalnych i kontrola ich przestrzegania.

5.     Uczestniczenie w prawidłowym kształtowaniu polityki zatrudnienia i płac.

6.     Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy.

7.     Podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, kolonii oraz udział w podziale świadczeń funduszu socjalnego.

8.     Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących praw i interesów członków Związku, a w szczególności w ustalaniu:

·        zakładowych porozumień płacowych

·        regulaminów pracy

·        regulaminów nagradzania i premiowania

·        rozkładu czasu pracy

·        planu urlopów oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb członków związku

9.     Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy.

10. Współuczestniczenie w działaniach dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia członków Związku i ich rodzin.

11. Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku, ich rodzinom i innym w miarę posiadanych możliwości otaczanie opieką nowych członków Związku.

12. Otaczanie opieką nowych członków Związku.

§ 8

Aby osiągnąć swoje cele Związek realizuje zadania poprzez:

1.     Partnerskie współdziałanie z pracodawcą, organizacjami zawodowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na podstawie przepisów prawa.

2.     Współkierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.

3.     Współpracę z organizacjami naukowymi i naukowo-technicznymi, a w szczególności z ich ogniwami zakładowymi.

4.     Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych, w tym planów społeczno-gospodarczych.

5.     Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi aż do ogłoszenia strajku włącznie w przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych, jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji. Akcje protestacyjne oraz strajk mogą zostać ogłoszone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1.     Członkowie Związku mogą być zwyczajni albo honorowi.

2.     Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku odbywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym w oparciu o złożoną przez kandydata pisemną deklarację członkowską.

3.     Przyjęcie w poczet członków honorowych, a także nadanie honorowej funkcji w Związku odbywa się na podstawie uchwały Konferencji Delegatów. Uchwała Konferencji Delegatów nie jest wymagana przy nabywaniu praw członków honorowych przez emerytów i rencistów wchodzących w skład Koła.

4.     Przynależność do Związku Zawodowego „KADRA” wyklucza członkostwo w innych związkach zawodowych.

§ 10

1.     Członek zwyczajny Związku ma prawo:

1)     uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku

2)     wybierać i być wybieranym do władz Związku

3)     żądać ochrony przez Związek swoich praw i interesów pracowniczych oraz korzystać z jego pomocy w ich obronie

4)     korzystać z pomocy socjalnej, materialnej i prawnej Związku

5)     oceniać i poddawać krytyce każdego członka Związku i władz związkowych oraz wnioskować o odwołanie członków władz Związku

6)     otrzymywać informacje o działalności Związku oraz realizacji uchwał władz Związku

7)     uczestniczyć w zebraniach, na których władze Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby w sprawach nie dotyczących świadczeń statutowych

8)     występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych

9)     uczestniczyć w akcjach protestacyjnych i strajkowych.

2.     Członek zwyczajny obowiązany jest:

1)     przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku

2)     uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań Związku

3)     przestrzegać zasad współżycia społecznego i kultury w stosunkach międzyludzkich

4)     opłacać regularnie składki członkowskie

5)     dbać o majątek i dobre imię Związku

6)     przestrzegać związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy.

3.     Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, oprócz:

1)     obowiązku opłacania składek członkowskich

2)     czynnego i biernego prawa wyborczego

4.     Za swoją postawę członek Związku może być nagradzany lub karany przez władze Związku.

§ 11

Utrata członkowstwa w Związku następuje w wyniku:

1.      Pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji.

2.      Zgonu członka.

3.      Skreślenia z listy członków decyzją Zarządu na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

4.      Skreślenia z listy członków w wyniku rozwiązania umowy o pracę lub zalegania ze składkami za okres dłuższy niż 6 m – cy.

Rozdział IV

ZASADY ORGANIZACYJNE I WŁADZE ZWIĄZKU

§ 12

1.     Organizacyjnie Związek podzielony jest na Grupy Związkowe zgodnie z miejscem pracy członków, tj. wg zakładów, pionów i spółek oraz Koło Emerytów i Rencistów.

2.     Grupa związkowa nie może posiadać mniej niż 11 członków.

3.     Grupa Związkowa wybiera ze swojego grona Grupowego i Zastępcę Grupowego.

Koło Emerytów i Rencistów działa w oparciu o zasady określone w Regulaminie Wewnętrznym Koła, zatwierdzonym przez Zarząd Związku.

§ 13

Związek może przystąpić do federacji z innymi strukturami związkowymi.

§ 14

1.     Władze Związku tworzą:

1)    Konferencja Delegatów

2)    Prezydium

3)    Zarząd

4)    Komisja Rewizyjna

2.     Kadencja władz Związku trwa cztery lata.

3.     Funkcja Przewodniczącego Związku może być pełniona przez tę samą osobę nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

4.     Władze Związku wybierane są w głosowaniu tajnym.

5.     Szczegółowy tryb wyboru władz Związku określa Regulamin Wyborów zatwierdzony przez Konferencję Delegatów.

6.     Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków , o ile przepisy szczegółowe statutu nie stanowią inaczej. W głosowaniu jawnym, w przypadku jednakowej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.

7.     Jeżeli skład osobowy władz Związku zmienia się w czasie trwania kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z Regulaminem Wyborów.

8.     Członkowie władz Związku mogą być odwołani przez gremium, które dokonało ich wyboru.

§ 15

1.     Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)     pisemnej rezygnacji z mandatu

2)     odwołania przez właściwe zebranie wyborcze

3)     rozwiązania lub połączenia Grup Związkowych – dotyczy wyłącznie Grupowych

4)     niemożliwości pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

5)     orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądowym utraty praw publicznych

6)     utraty członkostwa w Związku.

2.     Wygaśnięcie mandatu potwierdza Zarząd Związku w formie uchwały.

3.     Mandat delegata przy zmianie grupy związkowej pozostaje ważny do końca kadencji.

KONFERENCJA DELEGATÓW

§16

1.     Konferencja Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2.     Konferencję Delegatów tworzą delegaci wybrani przez Grupy Związkowe działające w poszczególnych zakładach, pionach i spółkach Kopalni „Konin” w ilości stałej w okresie kadencji, proporcjonalnej do liczby członków, z tym, że jeden delegat przypada na 10-ciu członków po zaokrągleniu ilości członków grupy do pełnych dziesiątek w górę. Grupowy i jego zastępca są jednocześnie delegatami.

3.     W Konferencji Delegatów mogą brać także udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz Związku nie będący delegatami oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 17

1.     Konferencję Delegatów zwołuje Zarząd w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2.     O terminie, miejscu i porządku obrad Konferencji Zarząd zawiadamia delegatów nie później niż na 7 dni przed terminem Konferencji.

3.     Konferencja Delegatów w trybie zwyczajnym zbiera się raz na rok. W roku kończącym kadencję władz Konferencja jest zwoływana w okresie do 30 dni po upływie kadencji i dokonuje wyboru nowych władz tj : Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4.     Konferencja Delegatów w trybie nadzwyczajnym jest zwoływana na wniosek:

1)     Zarządu

2)     Komisji Rewizyjnej

3)     co najmniej 1/3 delegatów.

5.     Konferencja Delegatów w trybie nadzwyczajnym zwoływana jest przez Zarząd w terminie do trzydziestu dni od daty uchwały lub wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których została zwołana.

6.     Konferencja Delegatów jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Drugi termin może być wyznaczony na inną godzinę tego samego dnia, pod warunkiem zamieszczenia takiej informacji w zawiadomieniu o zwołaniu Konferencji.

§ 18

Do kompetencji Konferencji Delegatów należy:

1.     Ustalanie programu działania Związku.

2.     Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań władz Związku.

3.     Uchwalanie zmian Statutu Związku.

4.     Wybór delegatów do ogólnokrajowego zrzeszenia lub innych struktur związkowych.

5.     Udzielanie absolutorium ustępującym władzom Związku.

6.     Wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

7.     Ustalanie składu ilościowego Prezydium na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej.

8.     Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku.

9.     Nadawanie tytułu Honorowego Członka oraz funkcji honorowych w Związku.

10. Decydowanie o nabyciu, zbyciu, przekazaniu lub likwidacji środków trwałych, które zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą być amortyzowane jednorazowo.

11. Zatwierdzanie Regulaminu Wyborów do władz Związku.

12. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez delegatów lub władze Związku.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 19

1.     Między Konferencjami Delegatów pracą Związku kieruje Zarząd.

2.     Zarząd składa się z Przewodniczącego i 3-6 członków Prezydium oraz Grupowych wybranych przez poszczególne grupy związkowe.

3.     Przewodniczący Związku oraz pozostali członkowie Prezydium wybierani są w odrębnych tajnych głosowaniach.

4.     Grupowy wybrany do Prezydium Zarządu może zrezygnować z funkcji Grupowego. Wówczas przeprowadza się w grupie związkowej wybory uzupełniające wg obowiązującego Regulaminu Wyborów.

5.     Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 20

1.     Sprawy nie związane z zobowiązaniami finansowymi Związku prowadzą członkowie Prezydium Zarządu oraz właściwi Grupowi, odpowiednio do zakresu i terenu ich działania. Każdorazowo wymaga to podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd.

2.     Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest łączne działanie Przewodniczącego i Skarbnika lub dwóch innych członków Prezydium upoważnionych przez Zarząd.

3.     Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

1)     realizowanie celów statutowych Związku

2)     realizowanie uchwał Konferencji Delegatów

3)     przyjmowanie członków

4)     skreślanie z listy członków

5)     decydowanie o rozwiązaniu lub połączeniu Grup Związkowych

6)     zarządzanie majątkiem Związku

7)     zwoływanie Konferencji Delegatów

8)     powoływanie komisji roboczych i problemowych

9)     przyznawanie zasiłków i udzielanie pomocy finansowej członkom Związku

10)            zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych członków Związku

11)            nadzór nad działalnością Społecznego Inspektora Pracy

12)            kierowanie zbiorowymi działaniami Związku

13)            branie udziału w pracach dotyczących tworzenia, stosowania i interpretacji regulaminów pracy    i płacy

14)            nadawanie odznaczeń, dyplomów i nagród za szczególnie aktywną działalność związkową

15)            podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w kompetencjach innych władz Związku.

4.     Zarząd działa w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 21

1.     Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad całokształtem działalności Zarządu Związku

2.     Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków

3.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego

4.     Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu bez prawa uczestniczenia w głosowaniach.

6.     Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)    Kontrolowanie bieżącej działalności merytorycznej i finansowej Zarządu

2)    Kontrolowanie realizacji uchwał władz Związku

3)    Informowanie władz Związku o wynikach kontroli oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych

4)    Ocena corocznych sprawozdań i wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi

5)    Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnej Konferencji Delegatów

6)    Składanie sprawozdań na Konferencjach Delegatów

7)    Rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem statutowych obowiązków przez członków Związku

8)    Rozpatrywanie, na wniosek członka Związku lub Zarządu spraw dotyczących:

a)  Spraw pomiędzy członkami Związku o charakterze honorowym,

b)  Nieetycznego zachowania członków,

c)   Nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

d)  Działania na szkodę Związku.

7.     Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej.

8.     Komisja Rewizyjna może stosować kary:

1)    Upomnienia

2)    Nagany

- od nałożonej kary przysługuje prawo odwołania do Konferencji Delegatów

9.     Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu postępowania  wyjaśniającego może:

1)    Wnioskować do Zarządu o skreślenie z listy członków Związku

2)    Wnioskować do właściwego zebrania wyborczego o pozbawienie funkcji pełnionej z wyboru.

Rozdział V

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 22

Źródłami finansowania działalności związkowej są:

1.     wpływy ze składek członkowskich

2.     wpływy z dotacji, darowizn i zapisów

3.     przychody z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej.

§ 23

Składka członkowska wynosi:

1.     0,5% wysokości wynagrodzenia netto

2.     0,2% wysokości zasiłku wychowawczego

§ 24

Dla realizacji celów statutowych Związek prowadzi działalność gospodarczą poprzez wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) oraz organizowanie pozaszkolnych form kształcenia (PKD 80.42).

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA ZWIĄZKU

§25

1.     Zmiany statutu oraz rozwiązanie Związku wymagają uchwały Konferencji Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

2.     Wnioski w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Związku mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o Konferencji Delegatów.

§26

1.     Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Konferencję Delegatów związku.

2.     Majątek Związku przeznacza się na cele ustalone przez Komisję Likwidacyjną.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 854).

Kleczew,18 styczeń 2007 r.

Joomla templates by Joomlashine