Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

Strona GłównaO nasCele i Zadania

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

CELE I ZADANIA

Celem Związku jest reprezentowanie, obrona praw oraz interesów zawodowych i socjalnych członków, a w szczególności:

 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin, a także nie zrzeszonych pracowników zakładu potrzebujących pomocy.
 2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Harmonizowanie działania pracodawcy z interesami pracowników.
 4. Umacnianie demokracji, praworządności, poszanowania pracy, koleżeńskiej solidarności i kultury w stosunkach międzyludzkich, kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.
 5. Stwarzanie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodym pracownikom.
 6. Udział w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu.
 7. Kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zadaniami Związku są:

 1. Reprezentowanie interesów zawodowych członków Związku wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej oraz organizacji społecznych, politycznych i samorządowych.
 2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.
 3. Udzielanie pomocy prawnej członkom Związku oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc.
 4. Uczestniczenie w tworzeniu lub konsultowaniu aktów prawnych dotyczących pracowników, a w szczególności prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, praw socjalnych i kontrola ich przestrzegania.
 5. Uczestniczenie w prawidłowym kształtowaniu polityki zatrudnienia i płac.
 6. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy.
 7. Podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, kolonii oraz udział w podziale świadczeń funduszu socjalnego.
 8. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących praw i interesów członków Związku, a w szczególności w ustalaniu:
 • zakładowych porozumień płacowych i regulaminów pracy
 • regulaminów nagradzania i premiowania
 • rozkładu czasu pracy
 • planu urlopów oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb członków związku
 1. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy.
 2.  i innym w miarę posiadanych możliwości otaczanie opieką nowych członków Związku.
 3. Otaczanie opieką nowych członków Związku.
 4. Współuczestniczenie w działaniach dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia członków Związku i ich rodzin.
 5.  Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku, ich rodzinom
Joomla templates by Joomlashine