Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

Strona Główna

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Wiadomości

Ustawa o osłonach dla pracowników sektora elektroenergetycznego i węgla brunatnego

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

 


 

Sejm za ustawą o osłonach dla pracowników sektora elektroenergetycznego i węgla brunatnego

Sejm przyjął ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Za ustawą głosowało 439 posłów, 11 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

Osłony socjalne mają obejmować:

– urlopy energetyczne,

– urlopy górnicze,

– jednorazowe odprawy pieniężne.

Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

– pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

– pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

– pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

– pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

– pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie – w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

 


 

Z OKAZJI GÓRNICZEGO ŚWIĘTA 2022

 

 

Z okazji zbliżającej się Barbórki Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno -Technicznych „KADRA” przy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. składa wszystkim górnikom i osobom zatrudnionym w branży górniczej życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy, sukcesów zawodowych, pogody ducha, zdrowia oraz radości na co dzień.
Szczęść Boże!
 Węgiel Brunatny nr 2(119) 2022 r.

Ukazał się numer 2/119 2022 r. Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego "Węgiel Brunatny"

Link do biuletyn


 

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. sprawiedliwej Tansformacji

Szanowni Państwo,

działania uruchomione ponad rok temu przez Prezesa Zarządu ZEPAK Piotra Woźnego wspólnie ze związkami zawodowymi GK ZEPAK, mające na celu objęcie pracowników GK ZEPAK systemem urlopów górniczych i energetycznych wzorowanych na urlopach górniczych przysługujących górnikom węgla kamiennego, zaczynają przynosić pierwsze efekty. W ciągu ostatniego roku kwestia ta była omawiana na licznych spotkaniach i rozmowach z Parlamentarzystami oraz Ministrami, jak również podnoszona była w pisemnych wystąpieniach kierowanych do administracji centralnej, w których wskazywano na potrzebę traktowania pracowników ZE PAK na równi z pracownikami energetycznych  i górniczych spółek Skarbu Państwa.

Tydzień temu, we wtorek 21 czerwca br. podczas posiedzenia Podkomisji Sejmowej ds. Sprawiedliwej Transformacji Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych zadeklarował kilkukrotnie – pod naciskiem zgromadzonych reprezentantów GK ZE PAK – że przygotowywana przez jego resort umowa społeczna obejmie „wszystkich pracowników sektora elektroenergetycznego, bez względu na akcjonariat pracodawcy, w tym pracowników ZE PAK” (cytat  z wypowiedzi Ministra). Jeżeli zapowiedzi Ministra Pyzika zostaną spełnione oznaczać to będzie, że pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK będą mogli skorzystać z urlopów (do 4 lat) i jednorazowych odpraw górniczych oraz energetycznych, które zgodnie z projektem umowy społecznej mają zostać wprowadzone w drodze ustawowej.

Poniżej link do posiedzenia Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022r."

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=508D758BF4C3D0C4C1258862002A42DA&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T


 

Strona 1 z 18

Joomla templates by Joomlashine